Tetris

Opět jedna známá hra. Jediné, co je na ní zajímavé, je velikost programového souboru, která je díky Assembleru jen 937 bytů.
Přitom podporuje všechny standardní funkce, jako otáčení kostek (Enter), pausu (P), zobrazení příští kostky, nebo ukládání rekordu do samotného COM-souboru. Vytvořeno zhruba v letech 1997-1998.
Použité technologie:
Download:
.286
_TEXT segment
 assume cs:_TEXT , ds:_TEXT , es:_TEXT , ss:_TEXT

 org 100h
@filename:
 mov sp,offset endstack

 mov ax,00001h
 int 10h

 mov ah,1
 mov cx,02000h
 int 10h

 newgame:
 mov ax,score
 cmp ax,Srecord
 jb norecord
 mov Srecord,ax
 norecord:
 mov score,0

 push ds
 xor ax,ax
 mov ds,ax
 mov si,046Ch
 mov di,offset Rseed
 lodsw
 stosw
 pop ds

 call makerand
 mov next,si

 mov di,offset plocha2
 mov cx,plochay
 mov ax,0E007h
 cld
 rep stosw
 mov cl,3
 mov ax,0FFFFh
 rep stosw

 newcycle:
 mov bx,100
 findline:
 cld
 mov ax,0FFFFh
 mov di,offset plocha2
 mov cx,plochay
 repnz scasw
 jnz noline
 std
 sub di,2
 mov si,di
 sub si,2
 sub cx,plochay
 not cx
 dec cx
 rep movsw
 add score,bx
 shl bx,1
 jmp findline

 noline:
 mov al,ispeed
 mov ah,byte ptr [score+1]
 shr ah,3
 sub al,ah
 jnc plus
 mov al,1
 plus:
 mov speed,al
 mov ticks,al

 mov bx,RValue
 mov ax,RSeed
 rol ax,3
 sub ax,7
 xor ax,bx
 mov RValue,ax
 mov RSeed,bx

 call makerand

 xchg next,si

 mov dx,7
 xor bx,bx
 xor bp,bp
 call putblock
 jnc back
 jmp newgame

 put:
 call putblock
 jc cycle
 back:
 mov actblock,si
 mov actrot,bp
 mov actx,dx
 mov acty,bx

 call redraw

 cycle:

 mov dx,actx
 mov bx,acty
 mov si,actblock
 mov bp,actrot

 mov ah,01h
 int 16h
 jz nokey
 xor ah,ah
 int 16h
 cmp ah,04Bh
 je left
 cmp ah,04Dh
 je right
 cmp ah,050h
 je down
 cmp al,0Dh
 je rotate
 cmp al,1Bh
 je escape
 cmp ah,19h
 je pause
 nokey:
 push es
 xor ax,ax
 mov es,ax
 mov al,lasttick
 mov ah,es:[046Ch]
 pop es
 cmp ah,al
 mov lasttick,ah
 je cycle
 dec ticks
 cmp ticks,0
 ja cycle
 mov al,speed
 mov ticks,al
 dec score
 down:
 add score,2
 inc bx
 call putblock
 jnc back
 dec bx
 call putblock
 clc
 call plochaXtoY
 jmp newcycle

 left:
 cmp dx,0
 je cycle
 dec dx
 jmp put

 right:
 cmp dx,plochax+3
 jae cycle2
 inc dx
 jmp put

 rotate:
 add bp,2
 and bp,00007h
 jmp put

 pause:
 mov ah,0
 int 16h
 cycle2:
 jmp cycle

 escape:
 mov ah,1
 mov cx,00D0Eh
 int 10h
 mov ax,00003h
 int 10h

 mov ax,word ptr ds:[2Ch]     ; AX - segment prostredi DOSu
 mov ds,ax             ;  -> DS
 xor si,si             ; hledame 0000h od zacatku
 mov cx,0FFFFh           ; maximalne FFFFh bytu
FAloop:
 lodsw               ; DS:SI -> AX ; zaroven add si,2
 cmp ax,0000h
 je FAfound
 dec si
 loop FAloop            ; sniz CX a vrat se pokud <> 0
 jmp exit
FAfound:
 add si,2             ; zkopirujeme z DS:SI na ES(nase):[EXEfile]
 mov dx,si
 mov ax,03D01h
 int 21h
 mov bx,cs
 mov ds,bx
 jc exit
 mov bx,ax
 xor cx,cx
 mov dx,offset Srecord-100h
 mov ax,04200h
 int 21h
 mov dx,offset Srecord
 mov cx,2
 mov ah,40h
 int 21h
 mov ah,3Eh
 int 21h

 exit:
 mov ax,04C00h
 int 21h

putbits proc near
 PBloop:
  mov ah,00h
  shl bx,1
  jnc PBdal
  mov ah,0Fh
  PBdal:
  stosw
  loop PBloop
  dec dh
 ret
putbits endp

redraw proc near
 push es
 mov ax,0B800h
 mov es,ax

 mov ah,09h
 mov si,offset text1
 mov di,2*(text1x+40*text1y)
 mov cx,text1l
 call puttext
 mov si,offset text2
 mov di,2*(text2x+40*text2y)
 mov cx,text2l
 call puttext
 mov ah,14
 mov si,offset text3
 mov di,2*(text3x+40*text3y)
 mov cx,text3l
 call puttext
 mov ah,12
 mov si,offset text4
 mov di,2*(text4x+40*text4y)
 mov cx,text4l
 call puttext
 mov ah,02
 mov si,offset text5
 mov di,2*(text5x+40*text5y)
 mov cx,text5l
 call puttext

 mov ax,score
 mov bh,14
 mov di,2*(scorex+scorey*40)
 call put10

 mov ax,Srecord
 mov bh,12
 mov di,2*(recordx+recordy*40)
 call put10

 mov ax,002DBh
 cld
 mov cx,plochax+2
 mov di,2*vplochax
 rep stosw
 mov cx,plochax+2
 mov di,2*(vplochax+40*(plochay+1))
 rep stosw

 mov si,offset plocha1
 mov di,(40+vplochax)*2
 mov dh,plochay
 Rloop1:
  mov cx,plochax
  lodsw
  mov bx,ax
  shl bx,3
  mov ax,002DBh
  stosw
  call putbits
  mov ah,02
  stosw
  add di,2*(40-plochax-2)
  cmp dh,0
 jne Rloop1

  mov si,offset kostky
  add si,next
  mov di,2*(40*nexty+nextx)
  mov dh,4
  mov bx,[si]
  mov al,0DBh
 Rloop4:
  mov cx,4
  call putbits
  add di,2*(40-4)
  cmp dh,0
 jne Rloop4

 pop es
 ret
redraw endp

plochaXtoY proc near
 push si
 mov si,offset plocha2
 mov di,offset plocha1
 jc p2to1
 xchg si,di
 p2to1:
 mov cx,plochay+3
 cld
 rep movsw
 pop si
 ret
plochaXtoY endp

putblock proc near ; [kostky+si+bp]=offset of block DX,DL=x BX=y
 pusha
 stc
 call plochaXtoY
 mov di,offset plocha1
 shl bx,1
 add di,bx
 mov bx,[kostky+si+bp]
 mov si,di
 mov ch,4
 mov cl,dl
 cld
 Ploop1:
  lodsw

  mov dh,bh
  and dx,0F000h
  shl bx,4
  shr dx,cl
  test ax,dx
  jnz over
  or ax,dx

  stosw
  dec ch
  cmp ch,0
 jne Ploop1
 clc
 jmp Pend
 over:
 stc
 call plochaXtoY
 Pend:
 popa
 ret
putblock endp

makerand proc near
 xor dx,dx
 mov cx,kostek
 div cx
 shl dx,3
 mov si,dx
 ret
makerand endp

put10 proc near ; AX-number BH-color ES:DI-output - end (!)
 mov cx,10
 mov bl,5
 P10loop:
 xor dx,dx
 div cx
 add dl,48
 mov dh,bh
 mov es:[di],dx
 sub di,2
 dec bl
 cmp bl,0
 jne P10loop
 ret
put10 endp

puttext proc near ; SI,DI,CX,AH
 PTloop:
 lodsb
 stosw
 loop PTloop
 ret
puttext endp

dat:
 kostek = 15
 kostky dw 0CC00h ; ctverec 2x2
    dw 0CC00h
    dw 0CC00h
    dw 0CC00h
    dw 02222h ; tyc 4x1
    dw 00F00h
    dw 02222h
    dw 00F00h
    dw 04440h ; tyc 3x1
    dw 00E00h
    dw 04440h
    dw 00E00h
    dw 04400h ; tyc 2x1
    dw 0C000h
    dw 04400h
    dw 0C000h
    dw 0C800h ; male L
    dw 08C00h
    dw 04C00h
    dw 0C400h
    dw 06440h ; velke L
    dw 08E00h
    dw 044C0h
    dw 00E20h
    dw 04460h ; zrcadlove velke L
    dw 02E00h
    dw 0C440h
    dw 00E80h
    dw 00E40h ; male T
    dw 04640h
    dw 04E00h
    dw 04C40h
    dw 0E440h ; velke T
    dw 08E80h
    dw 044E0h
    dw 02E20h
    dw 04E40h ; kriz
    dw 04E40h
    dw 04E40h
    dw 04E40h
    dw 02E80h ; velke Z
    dw 0C460h
    dw 02E80h
    dw 0C460h
    dw 08E20h ; zrcadlove velke Z
    dw 064C0h
    dw 08E20h
    dw 064C0h
    dw 02640h ; male Z
    dw 00C60h
    dw 02640h
    dw 00C60h
    dw 04620h ; zrcadlove male Z
    dw 06C00h
    dw 04620h
    dw 06C00h
    dw 0EA00h ; U
    dw 0C8C0h
    dw 00AE0h
    dw 06260h
 text1l=6
 text1x=3
 text1y=2
 text1  db 'TETRIS'
 text2l=13
 text2x=0
 text2y=3
 text2  db '(C) Oto Valek'
 text3l=5
 text3x=30
 text3y=2
 text3  db 'Score'
 text4l=6
 text4x=30
 text4y=5
 text4  db 'Record'
 text5l=4
 text5x=30
 text5y=8
 text5  db 'Next'
 scorex =31+4
 scorey =3
 recordx =31+4
 recordy =6
 nextx  =31
 nexty  =10
 vplochax=14
 plochax =10
 plochay =20
 ispeed =18
 blank  dw 0E007h
 score  dw 0
 Srecord dw 0
 plocha2 dw plochay+3 dup(?)
 plocha1 dw plochay+3 dup(?)
 speed  db ?
 ticks  db ?
 next   dw ?
 actblock dw ?
 actrot  dw ?
 actx   dw ?
 acty   dw ?
 lasttick db ?
 RSeed  dw ?
 RValue  dw ?
 _stack  dw 100 dup(?)
 endstack:
_TEXT ends
END @filename