Tato stránka vyžaduje podporu CSS stylů

5. domácí úloha z předmětu PAA

Problém obchodního cestujícího

Oto Válek

FEL ČVUT, letní semestr 2001/2002, cvičení St 12:45

1. Specifikace úlohy

Klasický problém obchodního cestujícího je řešen metodou simulovaného ochlazování. Počáteční řešení je nalezeno greedy prohledáváním, obohaceném o operaci "prohození konce cesty", viz níže. Omezil jsem se na hledání cesty, která prochází každým městem právě jednou, délka cesty se pak během simulovaného ochlazování nemění.
K testování byly použity připravené instance a.txt .. k.txt a testik.txt. Algoritmus byl implementován v jazyce Perl. Byl použit Active Perl 5.005_03 pod Windows 2000 a procesor Intel Pentium III 1GHz.

2. Reprezentace grafu

Pro nepříliš husté grafy, které v testovaných instancích převažují, není uzlová metice nejvhodnější reprezentací. Proto informaci o sousedících uzlech každého uzlu uchovávám v polích sousedů, seřazených podle délky hrany. Informace o délkách hran je uložena v poli asociativních polí (tzv hash).
Načtený graf je podroben ořezávání, které má za cíl zjistit, zda nelze existenci Hamiltonovy kružnice předem vyloučit:
Během procházení stavovým prostorem je aktuálním stavem cesta reprezentovaná rovněž polem čísel uzlů. Perl pak umožňuje poměrně jednoduše realizovat použité operace:
 push(@kruznice,reverse splice(@kruznice,$i));         ### prohození od indexu $i
 splice(@kruznice,$i+1,0,reverse splice(@kruznice,$i+1,$j-$i)); ### dvouzáměna mezi $i,$j

3. Nalezení počátečního řešení

Simulované ochlazování je iterativní algoritmus, který potřebuje počáteční řešení, aby ho by mohl vylepšovat. Je tedy třeba pokud možno rychle najít Hamiltonovu kružnici libovolné délky. Samozřejmě je lepší, pokud algoritmus jejího nalezení bude preferovat použití hran kratších délek.
Pro nalezení Hamiltonovy kružnice je použit upravený greedy algoritmus, tedy prohledávání bez návratu. V každém stavu se algoritmus pokusí dosud sestavenou cestu prodloužit o souseda, který v cestě dosud není. Vybírá je přitom ze seznamu seřazeného podle vzdálenosti z aktuálního uzlu. Tím je dosaženo preferování kratších cest.
Aby byla do tohoto procesu vnesena náhoda, a při každém spuštění se došlo k jinému výchozímu řešení, s pravděpodobností 10% je vybrán druhý nejbližší, namísto prvního nejbližšího souseda. Počátečním uzlem prohledávání je uzel s nejvyšším stupněm. Uzavření kružnice v takovém uzlu by pak mělo být nejsnažší.
Pokud již nelze cestu z posledního uzlu prodloužit, algoritmus zkusí použít operaci "prohození". Mezi těmi sousedy posledního uzlu, které již v cestě jsou, vybere náhodně jeden, a cestu za ním obrátí a připojí koncovým uzlem k němu. Takto se změní poslední uzel a je možno pokračovat dále. Viz následující schéma:
Operace prohození

4. Simulované ochlazování

Schéma metody simulovaného ochlazování se dá popsat tímto kódem:
stav = pocatecni_stav;
teplota = pocatecni_teplota;
repeat {
 repeat {
  stav = try(teplota, stav);
 } until equilibrium();
 teplota = cool(teplota);
} until frozen(teplota);
Teplota zde představuje pravděpodobnost přijetí horšího řešení při procházení stavového prostoru. V průběhu vypočtu teplota klesá - a klesá také schopnost překonávat lokální minima.

Operace dvouzáměny

Moje implementace uvažuje pouze 2-okolí stavu, tedy operaci dvouzáměny (viz obrázek niže). Protože se provádí jen když existují příslušné hrany (označené červenými šipkami), pohybuje se tak algoritmus stále v prostoru přípustných řešení.
Operace dvouzáměny

Počáteční teplota

Počáteční teplota je určena pokusným zahříváním. Začínáme na nízké teplotě t=1 a zvyšujeme ji v geometrické řadě s podle předpisu tn+1=1.1*tn. Pokračujeme, dokud není průměrná četnost přijetí horšího řešení vyšší než 15%. Tuto průměrnou četnost zjistíme 50-ti násobným provedením operace try(). Protože u některých instancí četnost velice dlouho nedosahovala požadované hodnoty, doplnil jsem ještě ukončení této fáze o další podmínku - dosažení teploty t=1000.
Po zjištění počáteční teploty je obnoven předchozí stav, tedy kružnice nalezená jako počáteční řešení a teplota je nastavena na právě zjištěnou počáteční.

Ochlazování

Snižování teploty probíhá geometrickou řadou podle předpisu tn+1=0.8*tn. V každém průchodu je 50-krát provedena funkce try(). Funkce equilibrum() je zde tedy pevný počet opakování.

Funkce try()

Funkce try() má následující obecnou strukturu (rand() vrací číslo v intervalu <0,1) ):
sub try (teplota,stare) {
 nove = nahodny_soused(stare);
 delta = cena(nove)-cena(stare);
 if (delta<=0) return nove;
 elsif (rand()<exp(-delta/teplota)) return nove;
 else return stare;
}
Cenovou funkci ohodnocující řešení v našem případě představuje délka příslušné kružnice. Funkce nahodny_soused() zde provede dvouzáměnu u dvou dvojic náhodně vybraných uzlů. Nejprve vybere náhodně uzel na kružnici a pak vybere náhodně z jeho sousedů v grafu. Je to tak efektivnější, než náhodně vybrat dva uzly, a pak testovat, zda sousedí, a to zejména u řídkých grafů.

Ukončení ochlazování - funkce frozen()

Ukončení ochlazování jsem nezvolil závislé na teplotě. Cyklus snižování teploty je ukončen, pokud se v 10 po sobě následujících průchodech řešení nezlepšilo ani nezhoršilo. Stane se tak tedy až po 50*10=5000 neúspěšných voláních fce try(). Ve většině řešených instancí se tak stalo při teplotě menší než 0.001.

5. Naměřené výsledky

Následují výsledky naměřené na testovacích instancích ve třech variantách ohodnocení "neexistujících hran". Počet prošlých stavů je počítán jako počet jen těch případů, kdy funkce try() vrátila nové řešení, ať už horší či lepší. Proto se muže někdy zdát nízký.

1) neexistující hrany mají ohodnocení 10

Zde nebylo simulované ochlazování téměř vůbec úspěšné. Jedná se totiž o úplné grafy, a zde už úvodní greedy algoritmus dokáže najít velmi dobré řešení, na kterém pak není co vylepšovat. Parametry simulovaného ochazování jsem se navíc snažil vyladit pro případ 3), který je typičtější.
počáteční
řešení
koncové
řešení
zlepšeníprošlých
stavů
a.txt1881018835-0,13%4832187 uzlů
b.txt28712973-3,55%350625 uzlů
c.txt2023120262-0,15%7532187 uzlů
d.txt581602-3,61%49200 uzlů
e.txt87570319,66%748256 uzlů
f.txt1999120025-0,17%8792187 uzlů
g.txt1247512818-2,75%67251296 uzlů
h.txt781849-8,71%463236 uzlů
i.txt1495715024-0,45%572187 uzlů
j.txt1950719532-0,13%6552048 uzlů
k.txt1215612733-4,75%58941296 uzlů
testik.txt172193-12,21%31481 uzlů

2) neexistující hrany mají ohodnocení 10000

Při ohodnocování neexistujících hran vysokou hodnotou by se dalo očekávat, že je simulované ochlazování postupně odstraní. V našem případě se tak tomu nestalo. Počet odtraněných nekonečných hran se pohyboval v jednotkách.
Je možné, že použitá operace try() a náhodná dvouzáměna nedokáže tato výrazná zlepšení dostatečně preferovat. Pro funkci try() je totiž každé zlepšení stejně dobré.
počáteční
řešení
koncové
řešení
zlepšeníprošlých
stavů
a.txt596089459509030,17%4372187 uzlů
b.txt271909272097-0,07%132625 uzlů
c.txt14305289143052890,00%22512187 uzlů
d.txt906644118954,57%137200 uzlů
e.txt805274112148,94%157256 uzlů
f.txt13555992135460160,07%23072187 uzlů
g.txt10301291102513140,49%24191296 uzlů
h.txt190478190764-0,15%116236 uzlů
i.txt21510249215102490,00%41062187 uzlů
j.txt490574948657980,81%1892048 uzlů
k.txt910201790021111,10%11741296 uzlů
testik.txt2082051,44%25181 uzlů

3) neexistující hrany skutečně neexistují

Zde je patrné, že simulované ochlazování s operací dvouzáměny je vhodné spíše pro hustší grafy. V grafech se stupni uzlů 4-7 je také graf stavového prostoru vzhledem k této operaci řídký, a tak se ani při vysoké teplotě nedostane algoritmus ve stavovém prostoru "daleko". Je také možné, ač jsem to netestoval, že pak prohledávání navštíví mnoho stavů vícekrát. V těchto grafech pak docházelo dokonce ke zhoršení výsledku.
V instanci i.txt, která se skládá z uzlů stupně 3, nedokázalo úvodní greedy prohledávání ani po delší době nalézt Hamiltonovu kružnici. V grafech instancí g.txt a h.txt pak ani Hamiltonova kružnice existovat nemůže.
počáteční
řešení
koncové
řešení
zlepšeníprošlých
stavů
a.txt1878218827-0,24%59792187 uzlů, do stupně 10, hlavně 4-5
b.txt2646210620,41%5289625 uzlů, nejvíce se stupněm 30-45
c.txt17730177300,00%42002187 uzlů, do stupně 10, hlavně 4-5
d.txt7136922,95%1533200 uzlů, nejvíce se stupněm 30-37
e.txt6476105,72%1667256 uzlů, nejvíce se stupněm 30-40
f.txt1837518379-0,02%44952187 uzlů, do stupně 15, hlavně 5-7
g.txtHK neexistuje (uzel se 3 sousedy stupně 2 během ořezávání)1296 uzlů, do stupně 7, hlavně 2-4
h.txtHK neexistuje (uzel stupně 1)236 uzlů, 1 uzel má stupeň 1
i.txtHK nenalezena2187 uzlů, téměř výhradně stupně 3
j.txt22021219570,29%108552048 uzlů, nejvíce se stupněm 17-22
k.txt12819128190,00%46431296 uzlů, do stupně 13, hlavně 4-6
testik.txt2152073,72%44181 uzlů, téměř úplný graf, stupně 62-77

Testované instance podle ceny nalezeného řešení

Zde je pořadí testovaných instancí podle ceny nejlepšího nalezeného řešení. Jedná se o případ 3), kdy hrany ohodnocené nulou neexistují. Pořadí podle počátečního řešení i koncového řešení je shodné.
počáteční
řešení
koncové
řešení
zlepšeníprošlých
stavů
testik.txt2152073,72%441 81 uzlů, téměř úplný graf, stupně 62-77
e.txt6476105,72%1667 256 uzlů, nejvíce se stupněm 30-40
d.txt7136922,95%1533 200 uzlů, nejvíce se stupněm 30-37
b.txt2646210620,41%5289 625 uzlů, nejvíce se stupněm 30-45
k.txt12819128190,00%4643 1296 uzlů, do stupně 13, hlavně 4-6
c.txt17730177300,00%4200 2187 uzlů, do stupně 10, hlavně 4-5
f.txt1837518379-0,02%4495 2187 uzlů, do stupně 15, hlavně 5-7
a.txt1878218827-0,24%5979 2187 uzlů, nejvíce se stupněm 11-19
j.txt22021219570,29%10855 2048 uzlů, nejvíce se stupněm 17-22
g.txtHK neexistuje (uzel se 3 sousedy stupně 2 během ořezávání) 1296 uzlů, do stupně 7, hlavně 2-4
h.txtHK neexistuje (uzel stupně 1) 236 uzlů, 1 uzel má stupeň 1
i.txtHK nenalezena 2187 uzlů, téměř výhradně stupně 3

Průběh délky kružnice během ochlazování

Do grafu je vyneseno 10 průběhů řešení instance d.txt pro případ 3) neexistence hran ohodnocených nulou. Jako jedna iterace se zde počítá jedno snížení teploty, tedy 50 volání funkce try(). Je vidět, že různě dobrá počáteční řešení dávají různé výsledky, tedy že určitá závislost existuje. Také průběh délky během ochlazování je podobný, maximum bývá mezi 4-7 iterací. Patrná je i podmínka 10 iterací beze změny, která ochlazování ukončuje.
Průběh délky kružnice během ochlazování

Závislost výsledného řešení na počátečním

Každý bod odpovídá jednomu ze 100 řešení instance d.txt. V grafu je možné vysledovat nevýraznou závislost, že horším počátečním řešením spíše odpovídají horší výsledná. Jinak je ale patrný vliv náhodného rozhodování ve všech fázích algoritmu. Ve dvou ze 100 případů došlo dokonce při simulovaném ochlazování ke zhoršení.
Závislost ceny počátečního a koncového řešení

6. Závěr

Problém obchodního cestujícího jsem řešil metodou simulovaného ochlazování, tedy pokročilou iterativní metodou vylepšující nějaké předem známé řešení. Přestože jsem se snažil parametry algoritmu co nejlépe vyladit, některé instance, zejména velkých málo hustých grafů, se zlepšit nepodařilo.
Důvodem muže být poměrně dobré počáteční řešení nalezené úvodním greedy prohledáváním. Dalo by se také uvažovat o záměně tří hran (uvažuje 3-okolí bodu) místo dvouzáměny. Tato silnější operace by se mohla po "stísněném" stavovém prostoru řídkých grafů pohybovat snáze.

7. Soubory

5tsp.zip - ZIP archiv zdrojového souboru v Perlu, instancí a logů výpočtu, tohoto dokumentu a Excel. tabulky s analýzou dat.